Monday, May 18, 2009

Salamat sa Simbahang Lingkod ng Bayan and TF2010:

MAGPAREHISTRO ASIN MAGBOTO SA 2010!

TAANO TA KAIPUHAN KO NA MAGREHISTRO ASIN MAG-BOTO?
TA DAE AKO MAKAKABOTO SA MAYO 10, 2010 KUN DAE AKO MAPAREHISTRO.
TA SA PAAGI KAN PAGBOTO SANA AKO MAGKAKAIGWA NIN BOSES SA PAGPILI KAN MGA LIDERES KAN SAKUYANG NASYON.
TA AN MGA MANGYAYARING AKTIBIDADES NA PULITIKAL SA MINASUNOD NA ANUM NA TAON, MAY DIREKTANG EPEKTO BAKO SANA SA SADIRI KO KUNDI SA SATUYA GABOS.

SI ISAY AN PUWEDENG MAGPAREHISTRO?
KUN IKA SARONG CIUDADANONG FILIPINO
KUN IKA DISE-OTSO (18 YEARS OLD) ANYOS-PATAAS BAGO O SA MISMONG ALDAW KAN MAYO 10, 2010.
NAG-IISTAR O RESIDENTE KAN PILIPINAS DAE MABABANG SARONG TAON (1 Year) ASIN NAG-IISTAR SA SAIMONG SIYUDAD O MUNISIPYO SA LAOG NING ANUM NA BULAN (6 Months).

NUARIN ASIN SAIN PWEDE MAG-ORAR O MAGREHISTRO?
AN REHISTRAYON O PAG-ORAR NAGPUON KAN December 2, 2008 ASIN MATAPOS SA October 31, 2009 (Lunes hanggan Sabado, regular na oras kan pag-oopisina puon alas otso nin aga (8:00 AM) hanggan alas singco nin hapon {5:00 PM} ) kabali an mga opisyal na aldaw ning bakasyon na kaibanan sa mga aldaw na puon lunes hanggan biyernes sa opisina kan lokal na Election Officer sa Distrito, Siyudad, o Munisipalidad kun sain nakaistar an aplikante.

SAIN AKO PUWEDE MAGKUA NIN APPLICATION FORMS?

An mga Application Forms (CEF-1A) makukua nin libre sa opisina kan lokal na Election Officer sa saindong lugar.

ANU-ANO AN KAIPUHAN KONG DARAHON?
Mga Balidong dokumento, halimbawa:
1.Employee’s I.D.
2.Student’s I.D./ Library Card
3.GSIS/SSS I.D.
4.Passport, Postal I.D., NBI/PNP Clearance
5.Senior Citizen’s I.D.

ANU-ANO AN MGA KWALIPIKASYON KAN MGA TAONG MATAO NIN ASISTENSIYA SA MGA APLIKANTENG DAE NAKAKABASA ASIN DAE NAKAKASURAT SIRING MAN SA MGA APLIKANTENG BALDADO ASIN IGWANG KAKUNDIAN?

Irinsiya o sadiring tawo kan aplikante, tawong pinagkakatiwalaan kan aplikante o an Election Officer kan nasambit na lugar.
Apuwera kan Election Officer, tulong beses (3 times) sana mapupwedeng magtao nin asistensiya sa mga aplikante an sarong tawo.
Kaipuhan na an tawong matao nin asistensiya sa mga aplikante nasa tamang edad, ibig sabihon dise otso anyos pataas. (18 years old and above).PARA SA MGA DAE NAKAKABASA ASIN NAKAKASURAT NA APLIKANTE SIRING MAN SA MGA APLIKANTENG BALDADO ASIN IGWANG KAKUNDIAN:
An aplikante masumpa sa presensya kan Election Officer.
Magurang, pinsan, tiyaon o tiyoon, pamangkin o tawong kaibahan sa harong na pigtitiwalaan o election officer sana an mapupwedeng mag-assister sa pagkumpleto kan application form kan aplikante.
Makusog na babasahon kan Election Officer an mga impormasyon na pig-laag kan aplikante sa saiyang application form tanganing masiguradong an mga nasabing impormasyon tama asin daeng salto.
An aplikante makaag kan saiyang thumbmark o kung sa ano man na kadahilanan dae mapupwede na makapaglaag nin thumbmark an aplikante, an aplikante mapupwedeng maglaag nin anuman na klaseng marka na minahali sa nasabing aplikante mismo.
An tawo na mataong asistensiya sa nasabing mga aplikante, ma-akompliser man nin tulong (3 copies) kopya nin Sertipikasyon o Pagpapatotoo asin an nasabing mga dokumento iiiba sa na-akompliser na application form kan aplikante na saiyang pig-asisteran.

PA-NO MAGPAREHISTRO?
Step 1 - Magduman sa Opisina kan Election Officer sa saindong lugar o sa mga establisadong satellite office. Ipahiling/Ipresentar an saimong balidong/lehitimong dokumentong nagpapamidbid kan saimong totoong pagkatao.

Step 2 – Mag-akompliser nin tulong kopya (3 copies) nin application forms gamit an sadiri nindong surat kamot.

Step 3 – Mag-sumpa sa atubangan kan saindong Election Officer.

Step 4 – Kukuanon an saimong Demographic/Biometric data gamit an Data Capturing Machine.

Step 5 – Magpirma sa COMELEC logbook.

Step 6 – Kuanon an acknowledgment receipt asin proof of filing of registration.Para sa saindong mga kahaputan, kontakon sana an minasunod:

TASK FORCE 2010 Secretariat c/o Simbahang Lingkod ng Bayan, Loyola House of Studies, Ateneo de Manila University, Loyola Heights Quezon City. Landline: (02) 426-6101 local 3440-3441, Telefax: (02)426-5968, Email: tf2010secretariat@gmail.com

INSTITUTE OF POLITICS, 2nd Floor, Administration Building, Ateneo de Naga University, Naga City. Landline: (054) 4722368 local 2013, Telefax: (054) 4739253, Email: ip9@hotmail.com

No comments:

Post a Comment